Sport Therapie Heemskerk | Beverwijk
Kom eens langs
de Visserstraat 21A, Heemskerk
Geopend
Ma, Di, Wo, Do, Za

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Sportmassage Heemskerk.
Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.
Als u een afspraak maakt bij Sportmassage Heemskerk ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Identiteit van de de onderneming
Sportmassage Heemskerk is een professionele praktijk waar u een afspraak kunt maken voor: sportmassage, medical taping, sport medische therapie.
Sportmassage Heemskerk is aangesloten bij het NGS ( Nederlands Genoodschap voor Sportmassage ) onder nummer 501712.
Sportmassage Heemskerk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34128564.

Hygiëne
Sportmassage Heemskerk heeft het recht de massage te annuleren indien er, naar het oordeel van de masseur geen sprake is van een hygiënische situatie.
De behandeling dient te worden afgerekend. Sportmassage Heemskerk behoud zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
De cliënt daarentegen kan van Sportmassage Heemskerk verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.
Handdoeken en overtrekken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Gezondheid
De klant dient ten alle tijden eerlijk aan te geven dat hij/zij een (medische) aandoening heeft en/of medicatie gebruikt.
Bij constatering of twijfel tijdens de behandeling dat er informatie over een aandoening, ziekte of recente operatie wordt achter gehouden, heeft de masseur van Sportmassage Heemskerk het recht de behandeling te stoppen. Bij materiële of immateriële schade kan Sportmassage Heemskerk niet aansprakelijk worden worden gesteld.
De masseur van Sportmassage Heemskerk zal de klant doorverwijzen naar een arts of specialist.
Ben je onder behandeling bij een arts, specialist of therapeut dan kan je overleggen als een massage voor de klant geen probleem kan veroorzaken.
Blijkt dit geen probleem te zijn dan mag de klant altijd een vervolgafspraak inplannen.

Contra-indicaties
Sportmassage Heemskerk is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de geplande behandeling niet uit te voeren.
Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen.

Afspraak
Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden zoals op de website vermeld.
Een afspraak maken voor een behandeling kan telefonisch. Als de masseur bezig is met een behandeling, zal de telefoon niet worden beantwoord.
We streven ernaar dat u zo snel mogelijk word terug gebeld.
Mocht de masseur niet in de gelegenheid zijn de gemaakte afspraak na te komen, dan zal de cliënt hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een andere afspraak worden gemaakt.
Probeer altijd eerder voor u afspraak aanwezig te zijn, dit om uitloop te voorkomen en het zorgt ervoor dat wij de gehele massage kunnen afmaken.
Als u te laat komen er wordt een poging gedaan om je volledige massage af te maken.
Is dit niet mogelijk omdat er direct een afspraak volgt zullen we de tijd van massage verminderen en betaalt u wel de volledige massage.

Annulering
Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur telefonisch afgezegd of verzet
te worden. Bij het niet nakomen van een afspraak, zonder tijdige annulering wordt
100% van de kosten van de geboekte afspraak middels factuur in rekening gebracht.
Bij ziekte of uitval masseur zal Sportmassage Heemskerk je zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
Sportmassage Heemskerk zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen.

Persoonsgegevens en bescherming privacy
Sportmassage Heemskerk legt uitsluitend persoonlijke informatie vast in de administratie die relevant zijn voor de behandeling, en de afhandeling daarvan.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN nummer, zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer.
Naast deze gegevens zal ook informatie zijn betreffende sport- en medisch verleden, ziekte en medicijngebruik en werk (belasting).
Alle informatie die cliënt en masseur uitwisselen tijdens intake, functieonderzoek en de behandeling zelf blijven strikt vertrouwelijk.
De klantgegevens worden opgeslagen zolang u klant bent. Als u niet langer klant bent, zullen uw gegevens na 2 jaar worden uitgesloten.
Zonder toestemming van de cliënt zal deze nooit aan derden worden verstrekt. Cliënten kunnen altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen om inzage, wijziging of verwijdering van hun persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid
De behandeling van Sportmassage Heemskerk is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
Sportmassage Heemskerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Sportmassage Heemskerk, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Sportmassage Heemskerk verzekerd is. Indien de verzekeraar van Sportmassage Heemskerk om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Sportmassage Heemskerk beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
Sportmassage Heemskerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Sportmassage Heemskerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Etiquette

  • Bij de massages op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massage. Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke slips en boxers zullen u hinderen tijdens de massage van m.n. de benen.
  • U kunt van de masseur verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de cliënt ook. Vooraf voor
    de behandeling te hebben gedouched wordt zeer gewaardeerd. Dit is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
  • De massages die bij Sportmassage Heemskerk worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of sex te maken. Cliënten die toch sexueel getinte opmerkingen maken en/of sexuele handelingen en/of gedragingen
    vertonen, worden per direct uit de massage praktijk verwijderd.
  • Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling.

Klachtenregeling
Sportmassage Heemskerk is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz
Als NGS lid is de sportmasseur automatisch aangesloten bij de NGS klachtenservice. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de communicatie, over de kwaliteit van de verleende dienst of over iets wat zij doet of juist nalaat. Gaat u hierover altijd eerst in gesprek met de sportmasseur zelf en probeer samen of u weer op één lijn kunt komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kan hulp van het NGS worden ingeroepen.

AVG
Privacyverklaring Sportmassage Heemskerk

Tarieven
De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en welke na te lezen zijn op de website.
Sportmassage Heemskerk behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar in de parkeervakken aan de straat.

Open chat